Изградихме активна мълниезащита на СУ ”Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево. От днес децата и учителите са защитени с нова съвременна защита от мълнии! Мълниезащитната инсталация е изградена с мълниеприемник с изпреварващо действие 20 ms. Всяко заземително огнище е изпълнено чрез последователно набиване на горещопоцинковани колове L=1,5 м, по метода на заземители тип „А“. Връзката между заземителните колове и токоотвода е изпълнена с горещопоцинкована шина. Измерените съпротивления на заземителните огнища са в съответствие с чл.167 ал.2. Измерването на параметрите на заземителя, издаването на протокол и въвеждането в експлоатация на мълниезащитната уредба е извършено от акредитиран орган за контрол съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА.

За качествена защита от мълнии се свържете с специализирана фирма за мълниезащита и заземителни инсталации – „Диком„ ООД.