ДИКОМ ООД ИЗГРАДИ МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 60 ms- Испанско производство

Диком ООД изгради мълниезащита и заземителна уредба на НЧ"Димитър Дончев - Доктора" гр. Тервел. Съгласно- НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА, направихме  оценка на риска за поражение от мълния. Което ни гарантира правилно да изчислим нивото на мълниезащита. Сградата на Народното читалище в гр. Тервел, вече е защитена със съвременна система за защита от мълнии. Мълниеприемника с изпреварващо действие 60 ms,  инсталиран върху носеща мачта с дъжина 3.5 м. За надеждно отвеждане на тока на мълнията, бяха изградени две нови заземителни огнища под 10 ома. Свързването на заземителната уредба и мълниезащита е осъществена посредством два токоотвода спуснати вертикално по две от фасадите на сградата и укрепени през 0.5м с дистанционни държачи. На височина 1.2 м от нивото на терена са инсталирани контролни кутии, които позволяват разделяне на заземителната от мълниезащитна уредба.  След завършване на всички монтажни дейности, направихме технически паспорт , в което е описан видът на мълниезащитната уредба, нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническия паспорт/досие/ също така, съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.