Фирма ‘‘Диком‘‘ ООД над 15 години предлага услуги като проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащита, заземителни инсталации и защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Също така осигуряваме възможност за дистрибуция на пълна гама продукти, свързани с дейността ни.

Мълниеносната буря е явление, което може да се развие с изключителна бързина и да нанесе сериозни щети. Средният ток на една мълния е 30 KA, а при някои случаи е възможно да достигне до 200 KA. Електрическия потенциал между облака и земята по време на гръмотевична буря може да надвиши 100 000 000 волта. Температурата, която се генерира в канала на една мълния е 29 982 ° C, което е приблизително 5 пъти повече от температурата на повърхността на слънцето (около 5500 ° C). Попадение на мълния върху сграда или съоръжение без гръмоотвод е достатъчно, за да предизвика нейното разрушение, да генерира пожари, повреди в ел. инсталацията, бяла и черна техника, а в най-лошия случай загуба на човешки живот.

Мълниезащитата e комплект от технологични мероприятия и средства за предпазване на сгради, съоръжения, открити пространства, а също така безопасността на хора и домашни животни от директни попадения на мълнии. Мълниезащитната уредба /гръмоотвод/ е устроена да прихваща тези попадения /не да ги привлича, а само да ги улавя, когато са в периметъра на защитавания обект/ и безопасно да отвежда електрическият заряд на мълнията към земята. Мълниезащита е необходимо да има всяка сграда, съоръжение и открито пространство където има хора. Тя следва да бъде правилно проектирана, за да осигури необходимия защитен радиус и надеждно изградена съгласно действащите нормативни уредби. Добрата грижа за мълниезащитната системата може да ѝ осигури над 35 години надежден експлоатационен живот!

Мълниезащитната инсталация се състои от три основни елемента:

  • Мълниеприемник - Функцията му е да улови мълнията. Разполога се на покрива на  дадената сграда, съоръжение или на изграден в близост пилон. 
  • Токоотвод - Отвежда електрическия разряд на мълнията по най-краткия и безопасен път в земята. Изпълнява ролята на свързващия елемент на  мълниеприемника и заземителната уредба.
  • Заземител - Елементът от инсталацията, разположен под земната повърхност. Отвежда тока на мълнията в земята.

Видове мълниезащита

Конвенционална мълниезащита / пасивна мълниезащита /

Този тип мълниезащита е най-разпространения и познат метод. Използват се пасивни елементи и системи (мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Франклиновия прът и Фарадеев кафез), които конструктивно се прикрепят към най-високите части на сградата.

Методи за проектиране на мълниезащитни инсталации от конвенционалния тип са:

    Метод на мълниезащитна мрежа - Подходящ за обекти с плоски покриви;

    Метод на мълниезащитна сфера - За обекти със сложна структура и конфигурация;

    Метод на защитен ъгъл - Препоръчва се за малки и отделностоящи обекти.

    

Активна мълниезащита /Мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие/

Активната мълниезащита е най-ефективният метод за защита от мълнии при сгради с голяма разгъната площ (хотелски комплекси, хипермаркети, складови бази, болници, стадиони и др.), открити пространства и производствени халета.  Основното ѝ предимство пред конвенционалната мълниезащита се състои в това, че поради изпреварващото си действие създава по-голям защитен радиус и осигурява защита освен на конструкцията на защитавания обект и на прилежащото ѝ пространство, където в зависимост от предназначението на обекта често биват поместени беседки, градини, кътове за животни, площи за съхранение на материали и други малки подобекти, които могат да бъдат защитени само с изграждането на активна мълниезащита.

При този тип мълниезащита се използват мълниеприеници с изпреварващо действие - така наречените активни мълниеприемници.

Активният мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (ΔТ) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям. Този вид мълниеприемник е  подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии.  При попадение на мълния върху мълниеприемника протича ток в порядъка от 30кА-200кА и напрежение милиони волта. Мълнията протича по корпуса на мълниеприемника, а не през вградения в него високоволтов, високочестотен трансформатор, което на практика му гарантира изпреварващо действие и неограничена работоспособност във времето.