Основно свойство на всички видове мълниеприемници с изпреварващо действие, независимо от техния вид, е йонизиране на въздуха около върха си, който да образува  възходящ лидер. Стойността на изпреварващото време ? (в метри) е равна на ефективността, получена по време на тестове за оценка на мълниеприемници с изпреварващо действие (ΔT в микросекунди). 

Механизъм на изпреварващото действие

Механизмът на действие на този тип мълниеприемници е в изстрелването на възходящ лидер с време ΔT (още преди образуването на възходящ лидер по естествен път от земята и др. точки с някаква мълниезащита) в отговор на низходящия лидер породен от буреносните облаци. Когато електромагнитното поле достигне определен интензитет, от върха на облака започва да се спуска стъпаловиден низходящ лидер, носещ например отрицателен заряд. Точката, в която се срещат възходящият лидер от мълниеприемника и низходящия лидер от облака е на  разстояние ΔL от върха на мълниеприемника а не пряко върху него. От точката на срещане на двата лидера чрез токоотводите тока на мълнията се отвежда чрез заземителя в земята.
Времето, за което мълниеприемника с изпреварващо действие изстрелва възходящ лидер е по-кратко от това на мълниеприемник тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.
Това „изпреварващо време” при различните мълниеприемници е различно и се определя и доказва с тестове в сертифицирани електротехнически лаборатории, където се сравняват мълниеприемник с изпреварващо действие и мълниеприемник действащ като обикновен Франклинов прът. Времето на изпреварване се изчислява по следния начин:

ΔT= TPR-TPDC   (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

                                                    

От какво зависи Радиуса на защита на мълниеприемник с изпреварващо действие /Активен мълниеприемник/

Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва да се защити, от времето за изпреварване и от избраното ниво на мълниезащита.

                                                             

Мълниеприемници с изпреварващо действие- критерии за проектиране и монтаж.


 1. Горната част на мълниеприемника трябва да е разположена 2 м над най-високата част на защитаваната зона, като се вземе предвид височината на антените, покриви, охладителни кули, резервоари и др.
  2. Токоотводът се фиксира към мълниеприемника посредством една клема, която се закрепва на мачтата.
  3. Мълниеприемниците, които защитават открити зони (спортни игрища, голф игрища, плувни басейни и др), се инсталират върху специални опори като осветителни стълбове, колони, пилони или всяка друга структура, разположена в близост, която да позволи мълниеприемникът да гарантира максимална защита на откритата зона.
 4. Трябва да се осигури правилно свързване или вграждане на мачта, към която ще се прикрепи мълниеприемника, в зависимост от месторазположението му.
 5. Минималното сечение на токоотводите трябва да е 50 мм2.
 6. Всеки мълниеприемник трябва да има два токоотвода (според новата наредба NF C 17-102).
 7.  Монтирането на токоотводите трябва да е в максимално права линия и да се използва най-късото разстояние, като се избегнат ъгли по-малки от 90 градуса. Радиусът на кривите, които трябва да се постигнат, не трябва да е по-малък от 20 см.